†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††† Jesus is died for our salvation! †††
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††† "Cho"... niềm vui sẽ nhân đôi! †††
††† "Nhận"... nỗi buồn vơi một nửa! †††

Loading...

♥ Search on ledinhduy67's site (Tìm kiếm trên Trang web ledinhduy67):

Thứ Tư, tháng 11 04, 2009

HỌC VIẾT, QUY ƯỚC VIẾT TỐC KÝ CHỮ VIỆT

HỌC VIẾT, QUY ƯỚC VIẾT TỐC KÝ CHỮ VIỆT

Trần Tư Bình

A. Giới thiệu
B. Cách tốc ký
C. Hai đoạn thơ viết bằng chữ tốc ký
D. Lời cuối


A. GIỚI THIỆU:
Bài này trình bày một cách tốc ký có hệ thống cho chữ Việt. Chúng hữu ích cho việc:
- "Chat" trên mạng, viết tin nhắn ở điện thoại di động, v.v...
- Cài đặt vào trang "Gõ Tắt" ở các bộ gõ chữ Việt để khi gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn (hiện được tích hợp trong WinVNKey).
- Gợi một số ý cho việc cải tiến chữ quốc ngữ nếu có.

B. CÁCH TỐC KÝ:
Xin đọc các quy ước tốc ký từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp. Cũng xin đọc các ví dụ để dễ nhớ các quy ước tốc ký.

1. Dấu sắc ở vần ngược (1 quy ước):
Vần ngược là vần chỉ có dấu sắc hoặc dấu nặng (Vd: oc, ach, up, ơt,...). Đọc vần ngược chưa có dấu, nghe giống như đọc vần ngược có dấu sắc, như: oc-óc, ach–ách, up-úp, ơt-ớt,...
Do đó, một qui ước cần nhớ là:
• Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược ...... Vd: bưc = bức, nup = núp, trot lọt = trót lọt.

2. Y và Uy (3 quy ước):
• I thay Y ...... Vd: i tá = y tá, lí trí = lý trí.
• Ngoại trừ: Vần AY, ÂY vẫn là AY, ÂY ...... Vd: ngày ấy = ngày ấy.
• Y thay UY ...... Vd: thý = thúy, byt = buýt, lỵ = lụy.

3. Phụ âm đầu chữ (9 quy ước):
• F thay PH ...... Vd: fải = phải.
• C thay K ...... Vd: cẻ = kẻ, cể = kể, cín = kín.
• K thay KH ...... Vd: ki kó kăn = khi khó khăn.
• Z thay D ...... Vd: zì = dì, zo zự = do dự.
• D thay Đ ...... Vd: di dâu dó = đi đâu đó.
• J thay GI ...... Vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, zù jì = dù gì.
• G thay GH ...... Vd: ge = ghe, gế = ghế, gì = ghì.
• NG thay NGH ...... Vd: nge = nghe, ngề = nghề, ngĩ = nghĩ.
• Q thay QU ...... Vd: qay = quay, qên = quên, qệt = quệt.

4. Phụ âm cuối chữ (3 quy ước):
• G thay NG ...... Vd: xoog = xoong, trôg mog = trông mong.
• H thay NH ...... Vd: hoàh = hoành, huêh = huênh, qah = quanh.
• K thay CH ....... Vd: hoạk = hoạch, nguệk = nguệch, tak bạk = tách bạch.

5. Vần “Nguyên âm ghép + chữ cái” (17 quy ước + 1 ngoại lệ):
Đây là phần mới lạ. Nó trình bày cách tốc ký có hệ thống cho 52 vần, vốn có 3 hoặc 4 chữ cái, xuống còn 2 chữ cái mỗi vần.
Tiếng Việt hiện có tất cả 57 vần "Nguyên âm ghép + chữ cái".
Trong đó, 5 vần: oong, oanh, uênh, oach, uêch đã được tốc ký là: oog, oah, uêh, oak, uêk như vừa trình bày ở trên (xem ví dụ phần B.4).

Còn lại 52 vần:
- OĂ: ... oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
- UÂ: ... uât, uân, uâng, uây.
- OE: ... oet, oen, oem, oeo.
- IÊ: ... iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
- YÊ: ... yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
- OA: ... oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao.
- UƠ: ... uơt, uơn.
- UÔ: ... uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
- ƯƠ: ... ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu.
- UYÊ: ... uyêt, uyên.

Trong đó có:
- Các nguyên âm ghép: OĂ, UÂ, OE, IÊ hay YÊ, OA, UƠ, UÔ, ƯƠ, UYÊ.
- Các chữ cái cuối: T, P, C _ N, M, NG _ I , Y _ O , U.

52 vần nầy được tốc ký còn 2 chữ cái cho mỗi vần, bằng cách:
- Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Và...
- Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác.

Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. Có 9 quy ước và 1 ngoại lệ:
• Ă thay OĂ
• Â thay UÂ
• E thay OE
• I thay IÊ hay YÊ
• O thay OA ............ (Ngoại lệ: A thay OA, cho vần "oay")
• Ơ thay UƠ
• U thay UÔ
• Ư thay ƯƠ
• Y thay UYÊ

Thay chữ cái cuối bằng một chữ cái khác. Có 8 quy ước:
• D thay T
• F thay P
• S thay C
• L thay N
• V thay M
• Z thay NG
• J thay I, Y
• W thay O, U

Ráp 9 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta tốc ký được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái, như sau:
(Như vậy, chỉ cần nhớ 17 quy ước trên, ta dễ dàng nhớ được 52 vần tốc ký nầy)
- ĂD, ĂS, ĂL, ĂV, ĂZ ...... (oăt, oăc, oăn, oăm, oăng).
- ÂD, ÂL, ÂZ, ÂJ ...... (uât, uân, uâng, uây).
- ED, EL, EV, EW ...... (oet, oen, oem, oeo).
- ID, IF, IS, IL, IV, IZ, IW ...... (iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu).
- ID, IL, IV, IZ, IW ...... (yêt, yên, yêm, yêng, yêu).
- OD, OF, OS, OL, OV, OZ, OJ, AJ, OW ...... (oat, oap, oac, oan, oam, oang, oai, oay, oao).
- ƠD, ƠL ...... (uơt, uơn).
- UD, US, UL, UV, UZ, UJ ...... (uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi).
- ƯD, ƯF, ƯS, ƯL, ƯV, ƯZ, ƯJ, ƯW ...... (ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươi, ươu).
- YD, YL ...... (uyêt, uyên).

Sau đây là các ví dụ cho 52 vần tốc ký. Các ví dụ tổng hợp tất cả quy ước tốc ký ở các phần trên để cho thấy nhiều chữ Việt được tốc ký rất gọn:
- ĂD = oăt ...... Vd: ngăd = ngoắt, ngặd = ngoặt.
- ĂS = oăc ...... Vd: hặs = hoặc, ngăs = ngoắc.
- ĂL = oăn ...... Vd: xăl = xoăn.
- ĂV = oăm ...... Vd: kăv = khoăm.
- ĂZ = oăng ...... Vd: hẵz = hoẵng, kắz = khoắng. (5)

- ÂD = uât ...... Vd: kâd = khuất, lậd = luật.
- ÂL = uân ...... Vd: kâl = khuân, tầl = tuần.
- ÂZ = uâng ...... Vd: bâg kâz = bâng khuâng.
- ÂJ = uây ...... Vd: kây kỏa = khuây khỏa. (4+5=9)

- ED = oet ...... Vd: ked = khoét, lòe lẹd = lòe loẹt.
- EL = oen ...... Vd: hel = hoen.
- EV = oem ...... Vd: ngev ngév = ngoem ngoém.
- EW = oeo ...... Vd: ngẻw = ngoẻo. (4+9=13)

- ID = iêt, yêt ...... Vd: fịd = phiệt, id = yết, kid = khiết, zịd = diệt
- IF = iêp ...... Vd: dịf = điệp, kif = khiếp, ngịf = nghiệp, zịf = diệp.
- IS = iêc ...... Vd: tis = tiếc, vịs = việc.
- IL = iên, yên ...... Vd: fil = phiên, íl = yến, qil = quyên, tìl = tiền.
- IV = iêm, yêm ...... Vd: fív = phiếm, ỉv = yểm, ngiv = nghiêm.
- IZ = iêng, yêng ...... Vd: iz = yêng, jíz = giếng, ngiz = nghiêng.
- IW = iêu, yêu ...... Vd: fíw = phiếu, íw = yếu, nhìw dìw = nhiều điều. (12+13=25)

- OD = oat ...... Vd: kod = khoát, lọd = loạt.
- OF = oap ...... Vd: ngof = ngoáp.
- OS = oac ...... Vd: kos = khoác, tọs = toạc.
- OL = oan ...... Vd: hòl tòl = hoàn toàn, kol = khoan.
- OV = oam ...... Vd: ngọv = ngoạm.
- OZ = oang ...... Vd: hòz = hoàng, kỏz = khoảng.
- OJ = oai ...... Vd: kój = khoái, ngòj = ngoài.
- Ngoại lệ: AJ = oay ...... Vd: laj haj = loay hoay.
- OW = oao ...... Vd: ngow = ngoao. (9+25=34)

- ƠD = uơt ...... Vd: hợd = huợt.
- ƠL = uơn ...... Vd: hỡl = huỡn. (2+34=36)

- UD = uôt ...... Vd: nud = nuốt, rụd = ruột.
- US = uôc ...... Vd: cus = cuốc, thụs = thuộc.
- UL = uôn ...... Vd: kul = khuôn, lul = luôn, múl = muốn.
- UV = uôm ...... Vd: lụv thụv = luộm thuộm, nhúv = nhuốm.
- UZ = uông ...... Vd: úz = uống.
- UJ = uôi ...... Vd: cúj = cuối. (6+36=42)

- ƯD = ươt ...... Vd: lưd = lướt, lựd = lượt.
- ƯF = ươp ...... Vd: cưf = cướp.
- ƯS = ươc ...... Vd: dựs = được, fưs = phước, zựs = dược.
- ƯL = ươn ...... Vd: lựl = lượn.
- ƯV = ươm ...... Vd: bưv bứv = bươm bướm.
- ƯZ = ương ...... Vd: fưz = phương, gưz = gương.
- ƯJ = ươi ...... Vd: tưj cừj = tươi cười.
- ƯW = ươu ...... Vd: rựw = rượu. (8+42=50)

- YD = uyêt ...... Vd: kyd = khuyết, tyd = tuyết, tỵd = tuyệt.
- YL = uyên ...... Vd: kyl = khuyên, lýl = luyến. (2+50=52)

C. HAI ĐOẠN THƠ VIẾT BẰNG CHỮ TỐC KÝ:
Một khi nhớ được toàn bộ quy ước tốc ký (33 quy ước + 1 ngoại lệ) và hiểu các ví dụ ở trên, ta dễ dàng hiểu hai đoạn thơ viết bằng chữ tốc ký sau đây.

☼ Đoạn đầu bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên viết bằng chữ tốc ký:

Mỗi năm hoa dào nở
Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ôg dồ jà
Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu, jấy dỏ
Bày mực tàu, giấy đỏ

Bên fố dôg ngừj qa
Bên phố đông người qua

Bao nhiw ngừj thuê vid
Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tăc ngợi ken tài
Tấm tắc ngợi khen tài

"Hoa tay thảo nhữg net
"Hoa tay thảo những nét

Như fựz múa rồg bay"
Như phượng múa rồng bay"

☼ Đoạn đầu "Truyện Kiều" của thi hào Nguyễn Du viết bằng chữ tốc ký:

Trăm năm trog cõi ngừj ta
Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệh kéo là get nhau
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

Trải qa một cụs bể zâu
Trải qua một cuộc bể dâu

Nhữg dìw trôg thấy mà dau dớn lòg
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng

Lạ jì bỉ săc tư fog
Lạ gì bỉ sắc tư phong

Trời xah qen thói má hồg dáh gen
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen

Cảo thơm lần jở trưs dèn
Cảo thơm lần giở trước đèn

Fog tìh cổ lục còn trỳl sử xah.
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.

D. LỜI CUỐI:
☼ Cách tốc ký có hệ thống và dễ nhớ nầy đã được TS. Ngô Đình Học, tác giả bộ gõ WinVNKey http://winvnkey.sf.net, tích hợp toàn bộ cách tốc ký (chỉ trừ: i = y, y = uy) vào WinVNKey, để tạo ra một phương pháp mới gõ tắt chữ Việt. Gõ chữ tốc ký mà máy tính vẫn hiện ra chữ Việt trọn vẹn. Muốn dùng nó, chỉ cần nhớ cách tốc ký của bài này, hạ tải WinVNKey và bật vài tùy chọn theo hướng dẫn.

Ước tính tiết kiệm khoảng 40% số phím phải gõ khi chỉ dùng duy nhất phương pháp này. Ta tiết kiệm được nhiều hơn nữa khi dùng chung phương pháp này với trang gõ tắt các từ thường dùng của riêng ta tự tạo.

Muốn dùng phương pháp này, xin đọc bài Phương pháp mới gõ tắt chữ Việt ở trang mạng Chữ Việt Nhanh: www.chuvietnhanh.sf.net

☼ Gần đây, nhân đọc bài viết này, TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng thấy chữ W chưa được dùng ở vị trí phụ âm đầu nên đã đề nghị dùng W thay cho hai phụ âm đầu NG và NGH (W = NG =NGH). Xin mời đọc bài “Có nên thêm phụ âm đầu W trong « Tốc Ký Chữ Việt » chăng?” của TS. Nguyễn Vĩnh-Tráng ở: (http://www.chuvietnhanh.sf.net/ThemP...cKyChuViet.htm).

☼ Một số tốc ký là của những người đi trước đã nêu ra khi bàn về vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ. Sau đây là xuất xứ của chúng:
- Bỏ bớt dấu sắc ở vần ngược: Được thấy đầu tiên trong bài viết của ông Dương Tự Nguyên: Một ý kiến về sự sửa đổi chữ quốc ngữ, Văn học tạp chí, số 5, 15-10-1932, và các số tiếp theo. (trích sách Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, Nxb. Văn Hóa, Hà Nội, 1961, tr.79).
- I thay Y: I thay cho y khi y là nguyên âm duy nhất trong chữ được thấy trong tự điển: Nouveau Dictionnaire Français-Annamite, Imp. de la Mission, Sài Gòn, 1922. (trích sách 100 năm phát triển tiếng Việt, Phụng Nghi, Nxb Văn Nghệ, Hoa Kỳ, 1999, tr.134).
- Y thay UY: Được thấy đầu tiên trong các tham luận của ông Nguyễn Trọng Phấn, Hoàng Tụy, Nông Ích Thùy và Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về "Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ " năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.309, 335, 341, 348).
- F thay PH: Đề nghị của ông Ngô quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).
- C thay K: Đề nghị này của ông Ngô quang Châu, in trong sách Chữ của dân tộc, Hà Nội, 1946, tr.122. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.62).
- K thay KH: Được thấy đầu tiên ở các tham luận của ông Hoàng Tụy và ông Phó Đức Thành, đọc tại hội nghị về "Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ", năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335, 348).
- Z thay D: Đề nghị này được thấy đầu tiên trong sách của ông E.F. Aymonier, Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).
- D thay Đ: Đề nghị này của ông Legrand de la Liraye, in trong tự điển Dictionnaire élémentaire annamite-français, Saigon, 1868, tr.3. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.43).
- J thay GI và G thay GH: Đề nghị này của ông E.F. Aymonier, in trong Nos transcriptions, Excursions et Reconnaissances, Saigon, 1886, tome XII. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.45).
- NG thay NGH: Đề nghị này xuất hiện đầu tiên năm 1906 trong bản kiến nghị của Tiểu ban nghiên cứu vấn đề chữ quốc ngữ, được Hội đồng cải lương học chính Đông-dương thông qua. Xem Conseil de perfectionnement de l’Enseignement indigène. Première session, Hanoi, 1906, tr.64. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.54).
- Q thay QU: Được thấy trong tham luận của ông Hoàng Tụy, đọc tại hội nghị về ‘Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ’ năm 1960 tại Hà Nội. (sđd. Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ, tr.335).
- Bỏ bớt N ở phụ âm cuối chữ NG và NH: Đề nghị này tuy chưa ai chính thức nêu ra nhưng lâu nay nhiều người vẫn thường bỏ bớt n ở phụ âm cuối ng và nh để viết cho nhanh.

© Trần Tư Bình.
(Email:tubinhtran@gmail.com, Web: Chữ Việt Nhanh www.chuvietnhanh.sf.net)

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook
Yahoo
Reddit
Feed

4 nhận xét:

 1. Nặc danh29/5/13 17:45

  Cái này hay lắm, cảm ơn bạn nhiều

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhà Duy... ;-)
   Hy vọng bạn sẽ luôn ghé thăm nhà Duy và giới thiệu cho bạn bè của bạn ghé thăm trong tương lai...

   Xóa
 2. Cảm ơn Lê Đình Duy đã phổ biến bài "Tốc ký chữ Việt" của tôi ở blog này. Trân trọng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh Tư Bình kính mến!

   Cảm ơn anh đã ghé thăm...

   À... Do em thấy bài viết này khá hữu ích cho mọi người (nhất là giới trẻ)... Vì, em thấy mọi người (nhất là giới trẻ) "viết tắt" vô tội vạ... Nhiều khi đọc không hiểu được luôn... nên đã mạn phép "copy" về đây...

   Em cũng rất cảm ơn anh về bài viết này. Nhờ nó mà em đã lập vào "Bảng gõ tắt" của UniKey và đã tiết kiệm khá nhiều thời gian trong việc viết bài...

   Chúc anh cùng gia đình luôn vui, khỏe, Bình an, Hạnh phúc & thành công trong cuộc sống!

   Xóa


♥ Cảnh báo:

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính mà lựa chọn Website phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.

♥ Donate:

Please make a Donation so I can keep helping People just like You.
Every little bit helps!  :)
You can even use your Credit Card!... Thank you very much!
(https://www.paypal.me/ledinhduy67)
- Yahoo or Skype nick: ledinhduy67 -

♥ Labels (♥ TÌM BÀI VIẾT THEO TỪ KHÓA ♥):

3gp files (1) Advertisements (1) AlertPay (2) Anh ngữ (7) Animals (1) Anti (9) Audio (8) Ban (1) Bạn có biết? (187) Bank Online (6) Bank System (4) Bảo mật (1) BBAN (2) Beautiful Pictures (13) Beer (1) Beliefs (1) BIC (2) BitCoin (8) Bitcoin Miner (6) BitCoin Mining (7) BTC (10) Card (2) Card màn hình (2) CashBar (6) Casino (1) Catholicism (40) Câu đối (1) Cây thuốc quanh ta (64) Charles Darwin (4) Chân lý (6) Chân lý Công giáo (56) Chấn thương (2) Chia sẻ (62) Chia sẽ (1) Children (25) Cho vay Trực tuyến (1) Cigarettes (1) Co giật (1) Code (10) Converter (6) CPM (1) Crack (27) Cuộc sống quanh ta (57) Currency Trading (14) Dạy con (16) Dân gian (14) Dictionary (1) Did you know? (186) DogeCoin (2) Download (1) Driver (1) Đái dầm (1) Đại học (12) Đáp án (42) Đau bao tử (3) Đau bụng (3) Đau dạ dày (3) Đau lưng (1) Đau răng (5) Đầu tư Trực tuyến (12) Đề thi (30) Địa lý (4) Đố vui (21) Đố vui có thưởng (20) Đông dược (7) Động kinh (1) Đông y (82) ĐTDĐ (4) Đu đủ (4) Earning Online (5) Earning Online News (57) Eastern Medicine (83) English (8) Exchange (3) Faucet (3) FaucetBox (3) Finance (3) Fonts (1) Forex Trading (12) Free (1) Fun (20) Fun Quiz (21) Gai cột sống (2) Game (2) Gan (2) Ghost (4) Giải đáp (2) Giải độc (5) Giải thưởng (14) Giải trí (26) Giấc ngủ (1) Google-Adsense (1) GPT (1) Gương soi (15) Hài hước (1) Hạnh phúc (17) Hardware (1) Hệ điều hành (4) Hiểu để sống Đạo (5) Ho (4) Hóa học (5) Học làm người (10) Hosting (1) Hotspot (1) Html (1) Huyết áp (2) HYIP (17) I Share (7) IBAN (2) IDM (3) Internet (14) Introduce Yourself (1) Investment (10) Joiner (2) KaraOke (1) Key (17) Key Free (13) Keygen (18) Khoa học (41) Kids (21) Kiếm tiền trên mạng (31) Kiếm tiền trực tuyến (34) Kinh doanh (17) LibertyReserve (1) Licence Key (20) Lịch sử (6) LiteCoin (1) Lừa đảo (14) (6) Make money online (61) Mãng cầu xiêm (1) Mathematics (23) Mắt (2) Mặt trái Xã hội (12) Media (1) Medicine (12) Mẹo vặt (4) Miễn phí (2) MMO (112) Mụn nhọt (1) Music (12) Nature (1) Ngâm rượu (2) Ngân hàng Trực tuyến (1) Ngọc Hương (1) Nhạc phim (1) Nhật ký (116) Nhức đầu (3) Nói lắp (1) Notifications (5) Novels (1) Office (2) Online (2) Ổ đĩa ảo (1) Parent (7) Parenting Tips (16) Payment Proofs (42) PayPal (5) Payza (1) Perfect Money (7) Phần mềm (7) Phim ngắn (1) Phong độc (1) Phụ đề (1) Poems (5) PTC (32) PTC News (9) PTD (6) PTP (7) PTR (8) PTS (3) PTU (7) Puzzle with Prizes (10) Quà tặng cuộc sống (128) Quảng cáo (2) Remote (1) Rip (1) Russian (1) Scam (7) Science (32) Search site (2) Security (8) Share (55) Share link (5) Short links (2) Sinh vật (5) Software (80) Splitter (2) Stammering (1) Subtitle (2) Suy nhược Thần kinh (2) Sự thật (29) SWIFT (2) Tai biến (1) Tài chính (2) Tâm linh (10) Tập đi (1) Té ngã (3) Tetris (1) Thảo dược (5) Thần đồng (1) The Best CashBar (6) Thiên nhiên (7) Thiếu máu (1) Thiếu nhi Nga (1) Thiếu sắt (1) Thông báo (5) Thơ (9) Thủ thuật (40) Thuyết Tiến hóa (5) Thư pháp (2) Thực phẩm (4) Tiếng Anh (1) Tiết niệu (1) Tiểu đường (1) Tiểu thuyết (1) Tin tức Thế giới (1) Tips & Tricks (38) Toán (23) Toddler (1) Tool Auto Click (1) Tổ tiên loài người (4) Tốc ký (2) Trading (5) Traffic (4) Trẻ em (28) Truyện ngắn (2) Tuổi mới lớn (11) Tự điển (1) Tử vi (2) TV Online (1) Ung thư (11) UniKey (1) Văn (4) Văn hóa (9) Video Clip (18) VietKey (1) Vietnam News (52) Viêm họng (1) Viêm xoang (1) VirtaPay (6) Virus (1) Vui cười (1) Vui vui (3) Wallpaper (1) Webshots Desktop (1) WiFi (4) Windows 7 (16) Windows Vista (13) Windows XP (18) Wine (1) World News (44) Y học (20) Zip / Post code (1)

♥ Introduce Myself:

IP
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ĐIỆN TỬ, VI TÍNH LÊ DUY
Số: 2/4B - Trần Bình Trọng - P. Nguyễn An Ninh - Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064.2470267 - Cell phone: 098.7723967 - 096.8977967
Email: ledinhduy67@yahoo.com.vn & ledinhduy67@gmail.com

Chuyên: Sửa chữa phần cứng, Cài đặt phần mềm máy Vi tính, Laptop.

Nhận:

- Crack bản quyền WINDOWS XP Sp2 vĩnh viễn (Crack trực tuyến qua Internet bằng TeamViewer 4.1 Portable). Được Microsoft chính thức cấp KEY mới, có thể Update lên WINDOWS XP Sp3 và các phiên bản cao hơn...
- Chế tác CD, VCD, DVD theo yêu cầu của khách hàng.
(Kể cả gởi đi các tỉnh xa)

Đăng ký Crack & Update Windows XP Sp2 trực tuyến qua Internet:
Giá trọn gói: 11.99 USD

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *