†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††
††† Jesus is died for our salvation! †††
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††† "Cho"... niềm vui sẽ nhân đôi! †††
††† "Nhận"... nỗi buồn vơi một nửa! †††

Loading...

♥ Search on ledinhduy67's site (Tìm kiếm trên Trang web ledinhduy67):

MINER SITES

††† ABOUT MINER †††††† PROOF OF PAYMENTS †††

TOP TEN BITCOIN CLOUD MINING 2016

WHAT IS BITCOIN CLOUD MINING & BITCOIN INVESTMENT SITES?

Cloud mining or cloud hashing is a brand new concept, which allows users to form groups (pools), where their joint efforts are rewarded with greater income, compared to individual mining with their own equipment. All Bitcoin mining is done in the cloud, without any offline hassle, such as electricity, hosting issues, or installation and upkeep trouble. Thus, everybody can earn extra revenue with little to no risk and frequent payouts. Bitcoin investment sites offer the opportunity for investors to gain returns by investing into their companies. Bitcoin investment sites usually are involved in professional forex, commodity and cryptocurrency trading allowing users to get a return on their investments based on the companies own returns from the trades.

BTC CLOUD MINING AND BITCOIN INVESTMENT SITES LIST:
Know a site that should be added to this list?
Then please let us know below and we will take a look.

Genesis-Mining
Genesis Mining offers you a smart and easy way to invest your money. Their solution is suitable for those who are new to the world of crypto currencies, as well as for cryptocurrency experts and large-scale investors. Genesis Mining is the World’s first large scale multi-algorithm cloud mining service offering an alternative to those who would like to engage in Bitcoin and altcoin mining which now includes Ethereum cloud mining.
They are a team of experts in the digital currency sector, and their core service is to provide the most efficient and reliable mining rigs for rent.
Use discount code: 3vC1Ob for 3% discount on orders.
Returns: Depends on hash rate SHA-256, X11 and Etherium contracts available.

TẠM DỊCH VIỆT NGỮ:
Genesis Mining cung cấp cho bạn một cách thông minh và dễ dàng để đầu tư tiền của bạn. Giải pháp của họ là thích hợp cho những người mới đến với thế giới của tiền tệ kỹ thuật số, cũng như cho các chuyên gia tiền tệ kỹ thuật số và các nhà đầu tư có quy mô lớn. Genesis Mining là lần đầu tiên có quy mô lớn phục vụ khai thác mỏ đa thuật toán đám mây của thế giới cung cấp một thay thế cho những người muốn tham gia vào Bitcoin và khai thác mỏ Altcoin mà hiện nay bao gồm Ethereum khai thác điện toán đám mây.
Họ là một đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số, và dịch vụ cốt lõi của họ là cung cấp cho các giàn khoan khai thác hiệu quả nhất và đáng tin cậy cho thuê.
Sử dụng mã giảm giá: 3vC1Ob để nhận chiết khấu 3% trên đơn đặt hàng.
Trở lại: Phụ thuộc vào tỷ lệ băm của các hợp đồng SHA-256, X11 và Etherium có sẵn.
Eobot is the easiest, cheapest, and best way to get or mine Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DAO, Dogecoin, Ripple, Dash, Reddcoin, BitShares, CureCoin, NEM, Monero, Voxels, Factom, Bytecoin, Peercoin, Lisk, MaidSafeCoin, BlackCoin, Gridcoin, and Gold. Whether or not you use our Cloud Mining or your own hardware, you can mine any cryptocurrency, regardless if it is based on a SHA-256 or Scrypt algorithm.

Let your computer relax. Our Cloud solution will mine and hash whatever cryptocurrency you need. Get started with as little as $10.00 with immediate mining results.

TẠM DỊCH VIỆT NGỮ:
Eobot là cách dễ nhất, giá rẻ nhất, và tốt nhất để có được hoặc đào Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DAO, dogecoin, Ripple, Dash, Reddcoin, BitShares, CureCoin, NEM, Monero, Voxels, Factom, Bytecoin, Peercoin, Lisk, MaidSafeCoin, BlackCoin, Gridcoin, và vàng. Có hoặc không bạn sử dụng đám mây khai thác của chúng tôi hoặc phần cứng của riêng bạn, bạn có thể khai thác bất kỳ tiền tệ kỹ thuật số, không phân biệt nếu nó được dựa trên một thuật toán SHA-256 hoặc Scrypt.

Hãy để máy tính của bạn thư giãn. Giải pháp đám mây của chúng tôi sẽ khai thác và băm bất cứ loại tiền tệ kỹ thuật số nào bạn cần. Hãy bắt đầu với ít nhất là $10,00 với kết quả khai thác ngay lập tức.
☼☼☼ PROOF OF PAYMENTS FROM EOBOT ☼☼☼

HASHFLARE.IO CLOUD MINING - SIMPLE, RELIABLE, PROFITABLE.

As we know, there are plenty of services that offer cloud mining. Why HashFlare.io?

The answer is simple: HashFlare is a division of HashCoins - a company founded in 2013, known for manufacturing and sale of cryptocurrency mining equipment. Extensive experience and good feedback from customers build trust and guarantee safety of investments.

Cloud mining is a new concept, in which the user receives profit without high risk of losing invested funds, namely: mining cryptocurrencies on remotely hosted equipment. Same as with usual mining, cloud mining connects mining power to pools for the purpose of receiving larger rewards due to common efforts of all hashrate connected to the pool, as opposed to solo-mining. However, cloud mining implies that the equipment is already connected to an array of pools, the user only needs to select which pools to connect the available hashrate to.

HashFlare was launched in the beginning of 2015. Essentially being an alternative to real mining, it allows the user to forget a number of troubles related to physically working with the equipment. This includes but is not limited to: high electricity costs, connection problems, proper cooling, high noise levels and shipping times.

High-quality equipment by HashCoins allows the mining process to achieve maximum efficiency and makes the contract prices become affordable. At the current time, forecasts show there is enough time to receive a decent return on investment (ROI).

HashFlare provides carefree mining on HashCoins' equipment. As with many other services, HashFlare offers special features. For example: hashrate allocation to pools - once in 24 hours the user is able to select up to 3 pools to connect to and what percentage of hashrate to use in the selected pools.

In addition, the user is greeted with lifetime contracts (purchased hashrate does not expire), tech support that is available 24/7 and a functional control panel. User's panel displays payout statistics, revenue and its forecast.

The service offers a beneficial partner (referral) program which allows the user to receive additional funds from inviting new users. The referral reward is 10% of any referred user's purchase.

The latest updates to the service include reinvest (mined funds are automatically used to purchase more hashrate) and 2-factor authentication - additional layer of security for user's funds and data.

Company objectives include making mining simple, accessible and affordable to both new and advanced users, all via HashFlare. Another important aim is promoting cryptocurrencies, their mining and the blockchain technology.

TẠM DỊCH VIỆT NGỮ:
HASHFLARE.IO CLOUD MINING- ĐƠN GIẢN, ĐÁNG TIN CẬY, LỢI TỨC.

Như chúng ta biết, có rất nhiều dịch vụ cung cấp khai thác đám mây. Tại sao lại là HashFlare.io?

Câu trả lời rất đơn giản: HashFlare là một bộ phận của HashCoins - một công ty được thành lập vào năm 2013, được biết đến với việc sản xuất và bán thiết bị khai thác bí mật. Kinh nghiệm và phản hồi tốt từ khách hàng tạo ra sự tin tưởng và bảo đảm an toàn cho các khoản đầu tư.

Khai thác đám mây là một khái niệm mới, trong đó người dùng nhận được lợi nhuận mà không có nguy cơ cao bị mất vốn đầu tư, cụ thể là: khai thác bí mật trên thiết bị lưu trữ từ xa. Giống như với khai thác mỏ thông thường, khai thác đám mây kết nối sức mạnh khai thác mỏ với mục đích nhận được phần thưởng lớn hơn do nỗ lực chung của tất cả các liên kết liên kết với hồ bơi, trái với cá nhân khai thác mỏ. Tuy nhiên, khai thác đám mây ngụ ý rằng thiết bị đã được kết nối với một loạt các hồ bơi, người dùng chỉ cần chọn những hồ bơi để kết nối các hashrate có sẵn.

HashFlare đã được đưa ra vào đầu năm 2015. Về cơ bản là một thay thế cho khai thác thực tế, nó cho phép người dùng quên đi một số rắc rối liên quan đến thể chất làm việc với thiết bị. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: chi phí điện cao, vấn đề kết nối, làm mát thích hợp, mức độ ồn cao và thời gian vận chuyển.

Thiết bị chất lượng cao của HashCoins cho phép quá trình khai thác đạt được hiệu quả tối đa và làm cho giá hợp đồng trở nên hợp lý. Vào thời điểm hiện tại, các dự báo cho thấy có đủ thời gian để nhận được lợi nhuận từ đầu tư (ROI).

HashFlare cung cấp khai thác tự do trên thiết bị của HashCoins. Cũng như nhiều dịch vụ khác, HashFlare cung cấp các tính năng đặc biệt. Ví dụ: cấp phát phân bổ cho các pool - một lần trong 24 giờ người dùng có thể chọn tối đa 3 pool để kết nối và tỷ lệ phần trăm của hashrate để sử dụng trong các pool được lựa chọn.

Ngoài ra, người dùng được chào đón với hợp đồng suốt đời (mua hashrate không hết hạn), hỗ trợ kỹ thuật có sẵn 24/7 và bảng điều khiển chức năng. Bảng điều khiển của người dùng hiển thị số liệu thống kê về khoản thanh toán, doanh thu và dự báo của nó.

Dịch vụ cung cấp một chương trình đối tác có lợi (giới thiệu) cho phép người dùng nhận được thêm tiền từ mời người dùng mới. Phiếu thưởng giới thiệu là 10% của bất kỳ người mua được gọi của người mua.

Các bản cập nhật mới nhất cho dịch vụ bao gồm tái đầu tư (quỹ đã được khai thác tự động được sử dụng để mua thêm hashrate) và xác thực 2 yếu tố - lớp bảo mật bổ sung cho các khoản tiền và dữ liệu của người dùng.

Mục tiêu của công ty bao gồm việc khai thác mỏ đơn giản, có thể truy cập và giá cả phải chăng cho cả người dùng mới và người dùng nâng cao, thông qua HashFlare. Một mục tiêu quan trọng nữa là thúc đẩy các thuật ngữ bí mật, khai thác mỏ của chúng và công nghệ blockchain.
☼☼☼ PROOF OF PAYMENTS FROM HASHFLARE ☼☼☼The future of mining!
ViaBTC: S9 Contract.
Miner Type: S9
Contract Unit: 1TH/s (Note: The hashrate won't be affected by the actual operating conditions of miners.)
Power: 100W/T
Electric Fee: 0.12 USD Daily, Electricity Cost/Mining Profit Rate: 26.78%
Management Fee: 6%
Contract Period: Cloud mining contract is on lifetime term as long as it is profitable.
Estimated Daily Earnings: 0.00038069 BTC Per SHARE.

TẠM DỊCH VIỆT NGỮ:
Loại mỏ: S9
Đơn vị Hợp đồng: 1TH/s (Lưu ý: Việc lưu giữ sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều kiện hoạt động thực tế của người khai thác mỏ.)
Công suất: 100W/T
Phí điện: 0.12 USD/ngày, Chi phí điện/Tỷ suất lợi nhuận Khai thác mỏ: 26.78%
Phí quản lý: 6%
Thời gian hợp đồng: Hợp đồng khai thác đám mây có thời hạn sử dụng miễn là nó có lãi.
Thu nhập hàng ngày ước tính: 0.00038069 BTC/SHARE
☼☼☼ PROOF OF PAYMENTS FROM VIABTC ☼☼☼

Crypto Mining
Bitcoin Virtual Mining Contracts. Cloud mining platform. Earn profit daily with Guaranteed Profit. Backup by Photovoltaic power station.
15 Years Mining Contracts.
- Free 15 GHS.
- Investment Bonus.
- Daily payouts.
- One-Time Payment.
- NO Difficulty Increase.

TẠM DỊCH VIỆT NGỮ:
Bitcoin Hợp đồng khai thác ảo. Đám mây nền tảng khai thác mỏ. Kiếm được lợi nhuận hàng ngày với lợi nhuận được đảm bảo. Sao lưu bằng cách trạm máy điện mặt trời.
15 năm hợp đồng khai thác mỏ.
- Miễn phí 15 GHS.
- Tặng thưởng Đầu tư.
- Chi trả hàng ngày.
- Thanh toán một lần.
- KHÔNG tăng độ khó.
1. OXBTC Cryptocurrency Investment Platform:
OXBTC is a cryptocurrency investment service platform which integrates cloud hash power purchase, trading and Bitcoin deposit investment products. Cryptocurrency enthusiasts can purchase, trade cloud hash power and invest in Bitcoin deposit to enjoy the world's highest Bitcoin ROI.

OXBTC was founded in October 2014 by several well-established investors in China. We have an experienced R&D team who has been in the Bitcoin industry for many years. Our long-time experience in Bitcoin mining and farm deployment support our success and leadership in China’s Bitcoin mining industry. Meanwhile, Our Global Mining Network consists of many reliable partners (including ZeusHash) to make the best of global resources and deliver the most cost-efficient hashing power.

2. OXBTC Cloud Hash Power:
OXBTC’s mission is to connect global cryptocurrency lovers together and provide excellent goods and services for all of you. Benefited by a very competitive electricity cost and the economy of scale, OXBTC has deployed 3 of China’s largest mining farms in Sichuan, Ordos and Inner Mongolia. Till now, OXBTC has been running 5.6 PH/s hashing power with the electricity cost as low as 15 cents per kWH. Backed by partners that bring the most cost efficient Bitcoin/Litecoin miners in the world, OXBTC provides the most stable and profitable cloud mining services.

OXBTC cloud hash with its highly competitive price makes it much easier for investors to join in the party. Bitcoin/Litecoin start to be generated the moment you invest in OXBTC cloud hash nodes. And the trading market serves as another perfect tool to accumulate your coins. OXBTC cloud hash nodes allocated in Asia, Europe and America bring more coins to you when you are working, having fun or even sleeping.

3. OXBTC Deposit Investment:
OXBTC provides the most profitable cryptocurrency deposit investment and the foundation for its high ROI is its 3 mining farms which are among the largest ones in China and they are run under very low electricity cost and highly efficient operation. Now, OXBTC supports two investment products: current deposit and fixed deposit. Flexible investment portfolio provides the most lucrative and convenient financial services for all users.

TẠM DỊCH VIỆT NGỮ:
1. OXBTC nền tảng đầu tư tiền tệ kỹ thuật số:
OXBTC là một nền tảng dịch vụ đầu tư tiền tệ kỹ thuật số có tích hợp mua bán điện toán đám mây băm, kinh doanh và sản phẩm đầu tư tiền gửi Bitcoin. Những người đam mê tiền tệ kỹ thuật số có thể mua, giao dịch điện toán đám mây băm và đầu tư vào tiền gửi Bitcoin để thưởng thức cao nhất Bitcoin ROI của thế giới.

OXBTC được thành lập vào tháng 10 năm 2014 bởi một số nhà đầu tư sáng lập tại Trung Quốc. Chúng tôi có một đội ngũ R&D kinh nghiệm những người đã được trong ngành công nghiệp Bitcoin trong nhiều năm. Kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi trong khai thác Bitcoin và triển khai trang trại hỗ trợ thành công và sự lãnh đạo của chúng tôi trong ngành công nghiệp khai thác Bitcoin của Trung Quốc. Trong khi đó, mạng toàn cầu khai thác của chúng tôi bao gồm nhiều đối tác đáng tin cậy (bao gồm cả ZeusHash) để thực hiện tốt nhất các nguồn lực toàn cầu và cung cấp sức mạnh băm chi phí-hiệu quả nhất.

2. OXBTC đám mây điện băm:
Nhiệm vụ OXBTC là kết nối những người yêu thích tiền tệ kỹ thuật số toàn cầu với nhau và cung cấp hàng hóa và dịch vụ tuyệt vời cho tất cả các bạn. Hưởng lợi bởi chi phí điện rất cạnh tranh và nền kinh tế của quy mô, OXBTC đã triển khai 3 trang trại khai thác mỏ lớn nhất của Trung Quốc ở Tứ Xuyên, Ordos và Nội Mông. Đến nay, OXBTC đã chạy 5,6 PH/s điện băm với chi phí điện năng thấp khoảng 15 cent cho mỗi kWh. Được hỗ trợ bởi các đối tác mang lại hiệu quả nhất thợ mỏ Bitcoin/Litecoin giá trên thế giới, OXBTC cung cấp các dịch vụ khai thác mây bền vững và lợi nhuận cao nhất.

OXBTC đám mây băm với giá cả cạnh tranh cao của nó làm cho nó dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư tham gia vào bữa tiệc. Bitcoin/Litecoin bắt đầu được tạo ra thời điểm bạn đầu tư vào OXBTC hạch toán đám mây băm. Và thị trường giao dịch phục vụ như là một công cụ hoàn hảo để tích lũy tiền xu của bạn. nút OXBTC đám mây băm phân bổ ở châu Á, châu Âu và Mỹ mang lại nhiều tiền cho bạn khi bạn đang làm việc, đang vui chơi hoặc thậm chí đang ngủ.

3. OXBTC Đầu tư tiền gửi:
OXBTC cung cấp các đầu tư tiền gửi tiền tệ kỹ thuật số lợi nhuận cao nhất và là nền tảng cho ROI cao của nó là các trang trại 3 khai thác mỏ của nó đó là một trong những lớn nhất ở Trung Quốc và chúng đang chạy theo chi phí điện năng rất thấp và hoạt động có hiệu quả cao. Bây giờ, OXBTC hỗ trợ hai sản phẩm đầu tư: tiền gửi hiện tại và tiền gửi cố định. danh mục đầu tư linh hoạt cung cấp các dịch vụ tài chính sinh lợi và thuận tiện nhất cho tất cả người dùng.
☼☼☼ PROOF OF PAYMENTS FROM OXBTC ☼☼☼

††† NHẬN IN, SANG ĐĨA CD - DVD TIẾNG ANH, NHẠC, PHIM †††
††† CHUYỂN PHÁT NHANH TẬN NHÀ TRÊN TOÀN VIỆT NAM †††

††† DOWNLOAD TIẾNG ANH, NHẠC, PHIM VỚI TÀI KHOẢN VIP †††
††† CHUYỂN NHANH QUA MÁY TÍNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI †††

Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Facebook
Yahoo
Reddit
Feed

1 nhận xét:

  1. Chào! Bài viết tuyệt vời. Bạn đã bao gồm mọi thứ trên bitcoin mà mọi người nên biết. Tôi đã đăng ký vào danh sách thư của bạn, vì vậy bất cứ khi nào bạn đăng một bài viết mới, tôi có thể cập nhật nó. Tiếp tục chia sẻ những bài viết như vậy. Chúc mừng!
    ARKONIX

    Trả lờiXóa


♥ Cảnh báo:

Đầu tư Online có thể không thích hợp cho tất cả mọi người.
Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan.
Bạn nên xem xét khả năng tài chính mà lựa chọn Website phù hợp với mình.
Luôn lưu ý rằng lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn.
Bạn phải luôn luôn xem việc "Bảo toàn Nguồn vốn"
mục tiêu hàng đầu trong Đầu tư Online.

♥ Donate:

Please make a Donation so I can keep helping People just like You.
Every little bit helps!  :)
You can even use your Credit Card!... Thank you very much!
(https://www.paypal.me/ledinhduy67)
- Yahoo or Skype nick: ledinhduy67 -

♥ Labels (♥ TÌM BÀI VIẾT THEO TỪ KHÓA ♥):

3gp files (1) Advertisements (1) AlertPay (2) Anh ngữ (7) Animals (1) Anti (9) Audio (8) Ban (1) Bạn có biết? (187) Bank Online (6) Bank System (4) Bảo mật (1) BBAN (2) Beautiful Pictures (13) Beer (1) Beliefs (1) BIC (2) BitCoin (8) Bitcoin Miner (6) BitCoin Mining (7) BTC (10) Card (2) Card màn hình (2) CashBar (6) Casino (1) Catholicism (40) Câu đối (1) Cây thuốc quanh ta (64) Charles Darwin (4) Chân lý (6) Chân lý Công giáo (56) Chấn thương (2) Chia sẻ (62) Chia sẽ (1) Children (25) Cho vay Trực tuyến (1) Cigarettes (1) Co giật (1) Code (10) Converter (6) CPM (1) Crack (27) Cuộc sống quanh ta (57) Currency Trading (14) Dạy con (16) Dân gian (14) Dictionary (1) Did you know? (186) DogeCoin (2) Download (1) Driver (1) Đái dầm (1) Đại học (12) Đáp án (42) Đau bao tử (3) Đau bụng (3) Đau dạ dày (3) Đau lưng (1) Đau răng (5) Đầu tư Trực tuyến (12) Đề thi (30) Địa lý (4) Đố vui (21) Đố vui có thưởng (20) Đông dược (7) Động kinh (1) Đông y (82) ĐTDĐ (4) Đu đủ (4) Earning Online (5) Earning Online News (57) Eastern Medicine (83) English (8) Exchange (3) Faucet (3) FaucetBox (3) Finance (3) Fonts (1) Forex Trading (12) Free (1) Fun (20) Fun Quiz (21) Gai cột sống (2) Game (2) Gan (2) Ghost (4) Giải đáp (2) Giải độc (5) Giải thưởng (14) Giải trí (26) Giấc ngủ (1) Google-Adsense (1) GPT (1) Gương soi (15) Hài hước (1) Hạnh phúc (17) Hardware (1) Hệ điều hành (4) Hiểu để sống Đạo (5) Ho (4) Hóa học (5) Học làm người (10) Hosting (1) Hotspot (1) Html (1) Huyết áp (2) HYIP (17) I Share (7) IBAN (2) IDM (3) Internet (14) Introduce Yourself (1) Investment (10) Joiner (2) KaraOke (1) Key (17) Key Free (13) Keygen (18) Khoa học (41) Kids (21) Kiếm tiền trên mạng (31) Kiếm tiền trực tuyến (34) Kinh doanh (17) LibertyReserve (1) Licence Key (20) Lịch sử (6) LiteCoin (1) Lừa đảo (14) (6) Make money online (61) Mãng cầu xiêm (1) Mathematics (23) Mắt (2) Mặt trái Xã hội (12) Media (1) Medicine (12) Mẹo vặt (4) Miễn phí (2) MMO (112) Mụn nhọt (1) Music (12) Nature (1) Ngâm rượu (2) Ngân hàng Trực tuyến (1) Ngọc Hương (1) Nhạc phim (1) Nhật ký (116) Nhức đầu (3) Nói lắp (1) Notifications (5) Novels (1) Office (2) Online (2) Ổ đĩa ảo (1) Parent (7) Parenting Tips (16) Payment Proofs (42) PayPal (5) Payza (1) Perfect Money (7) Phần mềm (7) Phim ngắn (1) Phong độc (1) Phụ đề (1) Poems (5) PTC (32) PTC News (9) PTD (6) PTP (7) PTR (8) PTS (3) PTU (7) Puzzle with Prizes (10) Quà tặng cuộc sống (128) Quảng cáo (2) Remote (1) Rip (1) Russian (1) Scam (7) Science (32) Search site (2) Security (8) Share (55) Share link (5) Short links (2) Sinh vật (5) Software (80) Splitter (2) Stammering (1) Subtitle (2) Suy nhược Thần kinh (2) Sự thật (29) SWIFT (2) Tai biến (1) Tài chính (2) Tâm linh (10) Tập đi (1) Té ngã (3) Tetris (1) Thảo dược (5) Thần đồng (1) The Best CashBar (6) Thiên nhiên (7) Thiếu máu (1) Thiếu nhi Nga (1) Thiếu sắt (1) Thông báo (5) Thơ (9) Thủ thuật (40) Thuyết Tiến hóa (5) Thư pháp (2) Thực phẩm (4) Tiếng Anh (1) Tiết niệu (1) Tiểu đường (1) Tiểu thuyết (1) Tin tức Thế giới (1) Tips & Tricks (38) Toán (23) Toddler (1) Tool Auto Click (1) Tổ tiên loài người (4) Tốc ký (2) Trading (5) Traffic (4) Trẻ em (28) Truyện ngắn (2) Tuổi mới lớn (11) Tự điển (1) Tử vi (2) TV Online (1) Ung thư (11) UniKey (1) Văn (4) Văn hóa (9) Video Clip (18) VietKey (1) Vietnam News (52) Viêm họng (1) Viêm xoang (1) VirtaPay (6) Virus (1) Vui cười (1) Vui vui (3) Wallpaper (1) Webshots Desktop (1) WiFi (4) Windows 7 (16) Windows Vista (13) Windows XP (18) Wine (1) World News (44) Y học (20) Zip / Post code (1)

♥ Introduce Myself:

IP
†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

ĐIỆN TỬ, VI TÍNH LÊ DUY
Số: 2/4B - Trần Bình Trọng - P. Nguyễn An Ninh - Tp. Vũng Tàu
Điện thoại: 064.2470267 - Cell phone: 098.7723967 - 096.8977967
Email: ledinhduy67@yahoo.com.vn & ledinhduy67@gmail.com

Chuyên: Sửa chữa phần cứng, Cài đặt phần mềm máy Vi tính, Laptop.

Nhận:

- Crack bản quyền WINDOWS XP Sp2 vĩnh viễn (Crack trực tuyến qua Internet bằng TeamViewer 4.1 Portable). Được Microsoft chính thức cấp KEY mới, có thể Update lên WINDOWS XP Sp3 và các phiên bản cao hơn...
- Chế tác CD, VCD, DVD theo yêu cầu của khách hàng.
(Kể cả gởi đi các tỉnh xa)

Đăng ký Crack & Update Windows XP Sp2 trực tuyến qua Internet:
Giá trọn gói: 11.99 USD

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *